Digitaal Toeganke­lijk Worden?

Betrek deze stake­holders!

De Rijksoverheid wil dat alle publieke voorzieningen toeganke­lijk zijn, ook voor mensen met een functie­beperking. Daarom zijn overheden sinds 23 september 2020 wette­lijk verplicht om hun websites digitaal toeganke­lijk te maken en een toeganke­lijkheids­verklaring op hun domeinen te plaatsen. Sinds 23 juni 2021 geldt deze wette­lijke verplichting ook voor je mobiele apps. De hoogste tijd dus om hiermee aan de slag te gaan. Maar waar begin je? Met deze acties en rolverdeling binnen je organisatie verbeter je in no time je nalevingsstatus!

Nalevingsstatussen, wat zijn dat?

Veel overheidswebsites zijn niet of nog niet volledig voor iedereen digitaal toeganke­lijk. Daarom is sinds 1 juli 2018 het Besluit digitale toeganke­lijkheid overheid van kracht. Deze zal in 2023 omgezet worden naar wetgeving. Websites en apps van overheidsorganisaties moeten voldoen aan de toeganke­lijkheidsnorm WCAG 2.1 niveau A + AA. WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines, een standaard die wereldwijd gebruikt wordt. In het besluit is vastgelegd in hoeverre overheden op dit moment de richtlijnen moeten naleven via een toeganke­lijkheids­verklaring. Dit wordt ook wel de nalevingsstatus genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen deze vijf statussen:

Om ingedeeld te worden in status D t/m A moet je een toeganke­lijkheids­verklaring invullen. Zodra je dat hebt gedaan weet je in ieder geval zeker dat je niet meer status E hebt. Om de verklaring in te vullen is het raadzaam om een toeganke­lijkheidsonderzoek uit te (laten) voeren en te verwijzen naar het rapport met de uitkomsten, de toeganke­lijkheidsproblemen én wanneer je organisatie deze opgelost heeft. Overheden zijn sinds 23 september 2020 verplicht om deze verklaring op ieder van hun websites te publiceren. Sinds 23 juni 2021 geldt dit ook voor mobiele apps.

Zit je nog niet op toeganke­lijksheidsstatus A?

Digitaal toeganke­lijk worden en blijven is een taak voor je hele organisatie. Het gaat name­lijk niet alleen om het goed aanleveren van teksten, afbeeldingen en illustraties, maar ook om techniek. Daarom is het belangrijk dat je alle belanghebbenden op het juiste moment bij je project betrekt. Wie zijn dat en welke taak vervullen zij per status? Bekijk hieronder ons handige overzicht met de betrokkenen die een hoofdrol spelen per nalevingsstatus! Dit overzicht is een schematische weergave van de rollen en functies op de website van Digitoeganke­lijk.

Deze stake­holders moeten betrokken zijn bij het toeganke­lijkheidsproces

Open de rol om te zien welke taken zij vervullen op de verschillende nalevingsstatussen.

Bestuurder/manager

 • Als bestuurder of manager zorg je voor de randvoorwaarden zodat de benodigde activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Actualiseren verklaring
  • Belegd in organisatie (lijn­management)
  • Awareness sessies
  • Opzetten projectteam
  • Eigenaarschap/bestuur­lijk mandaat
  • Opstellen verklaring
  • Iteratie plan van aanpak
  • Plan van aanpak en plannen van audit
  • Scope

Projectleider

 • Of een product of dienst bruikbaar is voor mensen met een functie­beperking wordt voor een groot deel in het begin van een project bepaald. Als projectleider speel je daarom een belangrijke rol.

  • Herdefiniëren en prio scope (andere kanalen)
  • Audit (in elk geval 3-jaar­lijks)
  • Reparatie (pdf)
  • Verbeterpunten
  • Opleiding
  • Leveranciers beheer
  • Procesoptimalisatie (inclusief compliance management)

Compliance/juridisch

 • Als jurist of compliance manager ben je ervoor verantwoorde­lijk dat jouw collega’s goed zijn geïnformeerd over de verplichtingen ten aanzien van digitale toeganke­lijkheid.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Actualiseren verklaring
  • Leveranciers beheer
  • Belegd in organisatie (lijn­management)
  • Kennis en opleiding
  • Awareness sessies
  • Opzetten projectteam
  • Opstellen verklaring
  • Scope
  • Inventarisatie

Inkoop

 • Als inkoper bij een overheidsinstantie moet je op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving en verplichte standaarden.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Audit (in elk geval 3-jaar­lijks)
  • Reparatie (pdf)
  • Verbeterpunten
  • Leveranciers beheer
  • Procesoptimalisatie (incl. compliance management)
  • Belegd in organisatie (lijn­management)
  • Kennis en opleiding
  • Awareness sessies
  • Reparatie (essentiële pdf)
  • Opzetten projectteam
  • Iteratie plan van aanpak
  • Audit
  • Inventarisatie

Documentbeheer

 • Ook digitale documenten die je online publiceert moeten toeganke­lijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een functie­beperking.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)

  • Reparatie (pdf)
  • Verbeterpunten
  • Opleiding
  • Belegd in organisatie (lijn­management)
  • Kennis en opleiding
  • Awareness sessies
  • Opzetten projectteam

Contentredactie

 • Als contentspecialist of redacteur ben je verantwoorde­lijk voor de toeganke­lijke content van websites en apps.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Reparatie (pdf)
  • Verbeterpunten
  • Opleiding
  • Belegd in organisatie (lijn­management)
  • Kennis en opleiding
  • Awareness sessies
  • Opzetten projectteam
  • Scope
  • Inventarisatie

Marketingcommunicatie adviseur

Eigenaar huisstijl

 • Als vormgever of eigenaar van de huisstijl ben je er verantwoorde­lijk voor dat ontwerpen en huisstijl voor websites, documenten en apps toeganke­lijk zijn voor iedereen.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Reparatie (pdf)
  • Verbeterpunten
  • Belegd in organisatie (lijn­management)
  • Kennis en opleiding
  • Awareness sessies
  • Opzetten projectteam
  • Inventarisatie

ICT

 • Als ICT-adviseur zorg je dat er binnen je afdeling voldoende kennis is over toeganke­lijkheid en de toeganke­lijkheid van sofware en systemen in jouw organisatie.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Verbeterpunten
  • Opleiding
  • Belegd in organisatie (lijn­management)
  • Kennis en opleiding
  • Awareness sessies
  • Opzetten projectteam
  • Audit
  • Plan van aanpak en plannen van audit
  • Prioritering
  • Inventarisatie

Ontwikkelaar/tester

 • Als ontwikkelaar of tester ben je verantwoorde­lijk voor code, ontwerpen en systemen die geen toeganke­lijkheidsproblemen opwerpen, maar de toeganke­lijkheid juist verbeteren.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Verbeterpunten
  • Opleiding
  • Belegd in organisatie (lijn­management)
  • Kennis en opleiding
  • Awareness sessies
  • Opzetten projectteam
  • Opstellen verklaring

HR & opleiding

 • Als HR-adviseur of opleidingsadviseur ben je verantwoorde­lijk voor vaardigheden en kennis van verschillende medewerkers op het gebied van digitale toeganke­lijkheid.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)

  • Herdefiniëren en prio scope (andere kanalen)
  • Opleiding
  • Kennis en opleiding
  • Awareness sessies
  • Opzetten projectteam
  • Prioritering

Product owner

 • Of een product of dienst bruikbaar is voor mensen met een functie­beperking wordt voor een groot deel in het begin van een project bepaald. Als projectleider speel je daarom een belangrijke rol.

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Actualiseren verklaring
  • Verbeterpunten
  • Awareness sessies
  • Opzetten projectteam
  • Opstellen verklaring

Externe technische leverancier

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Verbeterpunten
  • Leveranciers beheer
  • Procesoptimalisatie (inclusief compliance management)
  • Awareness sessies
  • Opstellen verklaring

Externe content leverancier

  • Plan-Do-Check-Act (incl. 3-jaar­lijkse audit en actualiseren verklaring)
  • Reparatie (pdf)
  • Verbeterpunten
  • Leveranciers beheer
  • Awareness sessies
  • Opstellen verklaring